• Search Coorg Media

Media Press in Coorg

Media Press in Coorg 

ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಇಲಾಖೆ: 08272 228449
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ: 08272 228438
ಆಕಾಶವಾಣಿ: 08272 229488
ದೂರದರ್ಶನ ಮರು ಪ್ರಸಾರ ಕೇಂದ್ರ: 08272 228582
ಪಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 224031
ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 9964618363
ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ: 9880967573
ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್: 08272 229454

ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು:

ಆಂದೋಲನ: 08272 225930
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ: 08272 223032
ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರ: 08272 223517
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ; 9448470162
ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂದು: 08274 260018
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ: 08272 220220
ಶಕ್ತಿ: 08272 228382
ಹೊಸದಿಗಂತ: 9448008305
ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ: 08272 220121
ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ: 08272 221290
ವಿಜಯವಾಣಿ: 8884432052
ಉದಯವಾಣಿ: 948100724
ಕಾಫಿ ಲ್ಯಾಂಡ್: 08272 225753
ಪಿ.ಟಿ.ಐ: 08272 228829
ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ ಪ್ರೆಸ್: 08272 223032
ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ: 08272 228982
ಯು.ಎನ್.ಈ: 08272 228875

ವಾರಪತ್ರಿಕೆಗಳು:

ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾಗೃತಿ: 9844095648
ಕೊಡಗು ವರ್ತೆ: 9880967573
ಕೊಡಗು ಧ್ವನಿ: 9448005696
ಕೊಡಗು ರತ್ನ: 9481773066
ಬ್ರಹ್ಮ ಗಿರಿ: 9448720168
ಗಡಿನಾಡ ಸಂಚಾರಿ: 9448422511
ಕೊಡಗು ಸಮಾಚಾರ: 9448456869
ಪೂಮಾಲೆ: 9886933467
ತೂಕ್ ಬೊಳಕ್: 9343737989
ಕಿತ್ತಳೆ ನಾಡು: 9845317514

ಟಿ.ವಿ.ಮೀಡಿಯಾ:

ಚಾನಲ್ ಕೂರ್ಗ್: 9448049095
ಕೊಡಗು ಚಾನಲ್: 9448100724
ಚಿತ್ತಾರ: 9448899113
ಜನಶ್ರೀ: 7760999787
ಸಮಯ: 8861304709
ಸುವರ್ಣ: 9632201539
ಈ ಟಿ.ವಿ: 9449770149
ಉದಯ ಟಿ.ವಿ: 9844060174
ಟಿ.ವಿ 9: 9980570806

Comments are closed.