ಕಾಫಿ

ಕಾಫಿ ಕೃಷಿ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು

ಸಸಿ ಮಡಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಅಭಿಮುಖ, ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು, ಆಕಾರ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಟೊಂಗೆ ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿಯ ಅಳವಡಿಕೆ

Read More

ಕಾಫಿ ತಳಿಗಳು Coffee Breeds

ಅರೇಬಿಕಾ ತಳಿಗಳು  ಕಾವೇರಿ: ಅರೆ ಕುಬ್ಜವಾದ…

Read More

ಕಾಫಿ Coffee Plantation

ಕಾಫಿ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಾನೀಯ…

Read More

Comments are closed.