ಭತ್ತ paddy

ಭತ್ತ

ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ; ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸಲಹೆ

Read More

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ; ಭತ್ತ ಸಸಿಮಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ

Read More

ಭತ್ತ Paddy

Read More

ಸಮಗ್ರ ಪೀಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

Read More

ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ The importance and method of Soil Testing

Read More

Comments are closed.